IZSOLE

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

p ā r d o d

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpašumu “Varoņi” Gudenieku pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.62500010193. Īpašuma sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62500010193, platība 6920 m², no kuras zeme zem ēkām un pagalmiem – 6920 m². Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62500010193, platība 6920 m², atrodas dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 62500010193001 un palīgceltnes-kūts ar kadastra apzīmējumu 62500010193002, platība 76,0 m², šķūnis ar kadastra apzīmējumu 625000101930003, platība 42,7 m², un pagrabs ar kadastra apzīmējumu 62500010193004, platība 17,7 m². Ēkas ir sliktā tehniskā stāvoklī.

Nosacītā cena – 900,00 EUR, drošības nauda – 90,00 EUR, reģistrācijas maksa – 15,00 EUR, izsoles solis – 90,00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2017.gada 11.decembrī plkst. 13.30. Dalībnieku reģistrācija no paziņojuma publicēšanas dienas līdz 2017.gada 8.decembra plkst. 11.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija pa tālruni 63370004; 63323839, e-pasts klavs.svilpe@kuldiga.lv.